LAPORAN KEHADIRAN PELAJAR MENGIKUT CAWANGAN
    KOLEJ  SIDANG  KOD KURSUS SAH HADIR TIDAK SAH
HADIR
JUMLAH
HADIR
 
JUMLAH
TIDAK HADIR
 
JUMLAH
GRADUAN
JUMLAH
GRADUAN
% KEHADIRAN
L P L P L P
1 AS SIDANG 1 HM111 0 0 0 0 0 0 1 9 10 0
2 AS SIDANG 2 BM118 4 14 0 0 18 0 13 42 55 32.73
3 AS SIDANG 3 AB101 33 69 0 0 102 0 43 77 120 85
4 AS SIDANG 3 CC103 14 3 0 0 17 0 19 3 22 77.27
5 AS SIDANG 3 CT103 5 8 0 0 13 0 7 8 15 86.67
6 AS SIDANG 4 AA101 10 41 0 0 51 0 14 43 57 89.47
7 BG SIDANG 1 AA231 23 46 0 0 69 0 32 50 82 84.15
8 BG SIDANG 1 AB101 171 234 0 0 405 0 199 249 448 90.4
9 BG SIDANG 2 AA101 76 162 0 0 238 0 80 169 249 95.58
10 BG SIDANG 2 AB108 31 42 0 0 73 0 40 47 87 83.91
11 BG SIDANG 4 BM111 2 6 0 0 8 0 54 128 182 4.4
12 BG SIDANG 4 BM117 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
13 BG SIDANG 4 BM119 0 7 0 0 7 0 8 62 70 10
14 BG SIDANG 4 BS101 77 20 0 0 97 0 90 21 111 87.39
15 BP SIDANG 2 CT108 91 71 1 0 162 1 100 72 172 94.19
16 BP SIDANG 3 CC103 30 8 0 0 38 0 31 8 39 97.44
17 BP SIDANG 3 CT101 10 11 0 0 21 0 10 14 24 87.5
18 BP SIDANG 3 CT103 5 18 0 0 23 0 6 18 24 95.83
19 BP SIDANG 4 AB107 71 168 0 0 239 0 88 179 267 89.51
20 IP SIDANG 2 CT104 97 59 3 2 156 5 110 65 175 89.14
21 IP SIDANG 3 AB103 43 60 1 2 103 3 47 65 112 91.96
22 KB SIDANG 1 DN101 20 135 0 0 155 0 24 143 167 92.81
23 KB SIDANG 1 DS102 18 18 1 0 36 1 23 18 41 87.8
24 KB SIDANG 3 AB101 15 33 0 0 48 0 31 37 68 70.59
25 KB SIDANG 3 BE102 15 370 0 0 385 0 16 402 418 92.11
26 KB SIDANG 4 AA101 8 28 0 0 36 0 10 29 39 92.31
27 KB SIDANG 4 AT101 43 35 0 1 78 1 44 40 84 92.86
28 KL SIDANG 1 AB301 5 2 0 0 7 0 5 2 7 100
29 KL SIDANG 1 BE101 67 321 0 2 388 2 88 360 448 86.61
30 KL SIDANG 1 BE201 15 37 0 0 52 0 19 41 60 86.67
31 KL SIDANG 1 BK101 35 83 0 0 118 0 36 86 122 96.72
32 KL SIDANG 1 BK201 12 23 0 1 35 1 13 26 39 89.74
33 KL SIDANG 2 AA102 45 107 0 0 152 0 54 112 166 91.57
34 KL SIDANG 2 AA111 7 23 0 0 30 0 16 30 46 65.22
35 KL SIDANG 2 AA112 1 1 0 0 2 0 4 4 8 25
36 KL SIDANG 2 AA201 16 66 0 0 82 0 18 70 88 93.18
37 KL SIDANG 2 AA211 8 21 0 0 29 0 10 21 31 93.55
38 KL SIDANG 2 AB201 41 125 0 0 166 0 44 128 172 96.51
39 KL SIDANG 2 AU201 0 2 0 0 2 0 0 2 2 100
40 KL SIDANG 2 CC101 76 21 0 0 97 0 82 22 104 93.27
41 KL SIDANG 2 CC202 30 13 0 0 43 0 34 13 47 91.49
42 KSD SIDANG 4 AB107 36 82 0 0 118 0 43 93 136 86.76
43 KTN SIDANG 1 AB101 33 40 0 0 73 0 42 45 87 83.91
44 KTN SIDANG 1 ET101 19 7 0 0 26 0 24 7 31 83.87
45 KTN SIDANG 1 EV101 32 15 0 0 47 0 40 17 57 82.46
46 KTN SIDANG 2 AA101 14 40 0 1 54 1 15 43 58 93.1
47 KTN SIDANG 2 AB107 52 176 0 1 228 1 61 193 254 89.76
48 SP SIDANG 3 AB101 0 1 0 0 1 0 0 1 1 100
49 SP SIDANG 2 AB107 0 1 0 0 1 0 0 1 1 100
50 SP SIDANG 3 AB107 23 46 0 0 69 0 34 61 95 72.63
51 SP SIDANG 3 BE101 3 9 0 0 12 0 5 14 19 63.16
52 SP SIDANG 4 AA101 2 11 0 0 13 0 2 13 15 86.67
53 SP SIDANG 4 AT101 8 19 0 0 27 0 18 29 47 57.45
JUMLAH KESELURUHAN 4450 16 1849 3432 5281 84.26
 
LAPORAN KESELURUHAN KEHADIRAN
  SIDANG KOLEJ JUMLAH GRADUAN KEHADIRAN GRADUAN JUMLAH KEHADIRAN % KEHADIRAN
L P
1 SIDANG 1 KPTM 923 316 495 811 87.87
2 SIDANG 1 KUPTM KL 676 134 466 600 88.76
3 SIDANG 2 KPTM 1051 365 565 930 88.49
4 SIDANG 2 KUPTM KL 664 224 379 603 90.81
5 SIDANG 3 KPTM 957 196 636 832 86.94
6 SIDANG 4 KPTM 1010 257 417 674 66.73
JUMLAH KESELURUHAN 5281 1492 2958 4450 84.26
 
LAPORAN KESELURUHAN KEHADIRAN MENGIKUT KOLEJ
  KOLEJ KATEGORI JUMLAH GRADUAN KEHADIRAN GRADUAN JUMLAH KEHADIRAN % KEHADIRAN
L P
1 AS KPTM 279 66 135 201 72.04
2 BG KPTM 1231 380 517 897 72.87
3 BP KPTM 526 207 276 483 91.83
4 IP KPTM 287 140 119 259 90.24
5 KB KPTM 817 119 619 738 90.33
6 KL KUPTM KL 1340 358 845 1203 89.78
7 KSD KPTM 136 36 82 118 86.76
8 KTN KPTM 487 150 278 428 87.89
9 SP KPTM 178 36 87 123 69.1
JUMLAH KESELURUHAN 5281 1492 2958 4450 84.26
 
LAPORAN KESELURUHAN KEHADIRAN (PECAHAN PROGRAM)
  SIDANG KOD KURSUS JUMLAH GRADUAN KEHADIRAN GRADUAN JUMLAH KEHADIRAN %
KEHADIRAN
L P
1 SIDANG 1 AA231 82 23 46 69 84.15
2 SIDANG 1 AB101 535 204 274 478 89.35
3 SIDANG 1 AB301 7 5 2 7 100
4 SIDANG 1 BE101 448 67 321 388 86.61
5 SIDANG 1 BE201 60 15 37 52 86.67
6 SIDANG 1 BK101 122 35 83 118 96.72
7 SIDANG 1 BK201 39 12 23 35 89.74
8 SIDANG 1 DN101 167 20 135 155 92.81
9 SIDANG 1 DS102 41 18 18 36 87.8
10 SIDANG 1 ET101 31 19 7 26 83.87
11 SIDANG 1 EV101 57 32 15 47 82.46
12 SIDANG 1 HM111 10 0 0 0 0
13 SIDANG 2 AA101 307 90 202 292 95.11
14 SIDANG 2 AA102 166 45 107 152 91.57
15 SIDANG 2 AA111 46 7 23 30 65.22
16 SIDANG 2 AA112 8 1 1 2 25
17 SIDANG 2 AA201 88 16 66 82 93.18
18 SIDANG 2 AA211 31 8 21 29 93.55
19 SIDANG 2 AB107 255 52 177 229 89.8
20 SIDANG 2 AB108 87 31 42 73 83.91
21 SIDANG 2 AB201 172 41 125 166 96.51
22 SIDANG 2 AU201 2 0 2 2 100
23 SIDANG 2 BM118 55 4 14 18 32.73
24 SIDANG 2 CC101 104 76 21 97 93.27
25 SIDANG 2 CC202 47 30 13 43 91.49
26 SIDANG 2 CT104 175 97 59 156 89.14
27 SIDANG 2 CT108 172 91 71 162 94.19
28 SIDANG 3 AB101 189 48 103 151 79.89
29 SIDANG 3 AB103 112 43 60 103 91.96
30 SIDANG 3 AB107 95 23 46 69 72.63
31 SIDANG 3 BE101 19 3 9 12 63.16
32 SIDANG 3 BE102 418 15 370 385 92.11
33 SIDANG 3 CC103 61 44 11 55 90.16
34 SIDANG 3 CT101 24 10 11 21 87.5
35 SIDANG 3 CT103 39 10 26 36 92.31
36 SIDANG 4 AA101 111 20 80 100 90.09
37 SIDANG 4 AB107 403 107 250 357 88.59
38 SIDANG 4 AT101 131 51 54 105 80.15
39 SIDANG 4 BM111 182 2 6 8 4.4
40 SIDANG 4 BM117 2 0 0 0 0
41 SIDANG 4 BM119 70 0 7 7 10
42 SIDANG 4 BS101 111 77 20 97 87.39
JUMLAH KESELURUHAN 5281 1492 2958 4450 84.26